bereda coaching logo arrow

[Löydä voimavarasi ja vahvuutesi]

Coaching

Coaching on ajattelua herättävää ja luovaa kumppanuutta prosessissa, joka inspiroi henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalin täysipainoiseen hyödyntämiseen. Coaching on ammatti-coachin luotsaama, tavoitteellinen ja oivalluttava prosessi.

Coachingin avulla saadaan voimavarat ja vahvuudet käyttöön ratkaisujen etsimiseksi. Se auttaa keskittämään ajattelua ja toimintaa, ja saavuttamaan tavoitteita. Coaching on coachin ohjaama prosessi, jossa asiakas tekee muutostyötä ja itsensä kehittämistä.

bereda coaching logo arrow

[Mitä coaching on?]

Coaching on omien voimavarojen löytämistä

Kaikissa meissä on potentiaalia

Meissä jokaisessa on enemmän potentiaalia piilossa pinnan alla kuin tiedämmekään. Ihmisen potentiaali saadaan käyttöön poistamalla pelkoja ja mielen sisäisiä esteitä. Coachingin avulla voidaan tutkia ja tunnistaa näitä esteitä ja löytää voimavaroja ihmisestä itsestään.

Coach auttaa asiakasta ajattelemaan kysymällä oivalluttavia kysymyksiä ja nostamalla esiin teemoja. Coach ei ratkaise asiakkaan ongelmia tai ehdota ratkaisuja, vaan asiakas löytää ne itse. Coaching-sessiossa asiakas on enimmäkseen äänessä ja coach kuuntelee ja haastaa kysymyksillä. Coachingin avulla asiakas kirkastaa omaa tietoisuuttaan ja omia tavoitteitaan.

bereda coaching logo arrow

[Ryhmä, tiimi– ja yksilövalmennus]

Coaching- eli valmennusmuotoja

Valmennuksia jaotellaan sisällön, tavoitteen sekä sen mukaan maksaako esim. työnantaja valmennuksen.

Mitä ryhmävalmennus on?

Ryhmävalmennus on yksilövalmennusta ryhmämuodossa

Ryhmäcoachingissa valmennettava on aina yksilö/yrittäjä, jolla on oma tavoite ja kehittyminen fokuksena. Ryhmävalmennuksessa valjastat ryhmän ja valmentajan voimavarat oman kehittymisesi tueksi.

Ryhmävalmennus on rento ja yhteisöllinen tapa valmentaa, jossa jaetaan niin tietoja kuin kokemuksiakin. Pääset miettimään omaa kehittymistäsi ja tavoitteitasi ryhmässä ja opit muiden kokemuksista. Opit ratkaisukeskeisen valmentamisen ajatusmaailmaa ja kysymään kysymyksiä valmentavalla otteella. Ryhmävalmennuksen avulla teet muutostavoitteesta konkreettisen suunnitelman ja lähdet toteuttamaan muutosta.

Miten tiimivalmennus eroaa ryhmävalmennuksesta?

Tiimicoaching keskittyy tiimin suorituksen ja siihen liittyvien prosessien parantamiseen. Se tapahtuu yhteisen reflektion ja dialogin avulla. Ryhmävalmennuksessa jokaisella on oma tavoite ja ryhmän vuorovaikutus auttaa jokaisen omassa kehittymisessä. Tyypillisesti tiimivalmennuksen ostaa yritys kehittääkseen tiimejä ja niiden toimintaa.

Miten yksilövalmennus ja yrityksen maksama yksilövalmennus eroavat?

Coachingia käyttävät niin yritykset kuin yksityishenkilöt

Business-coachingissa yhdistetään organisaation tavoitteet omiin tavoitteisiin. Yleensä maksavan tahon, asiakkaan ja coachin välillä käydään kolmikantakeskustelu, jossa coachingin tavoitteet määritellään. Lisäksi sovitaan raportoinnista ja määritellään coachingin tuloksellisuuden mittarit. Yksilövalmennuksessa asiakas on itse ohjaksissa ja määrittelee coachin kanssa tavoitteet ja tuloksellisuuden mittarit.

Mitä coaching on?
bereda coaching logo arrow

[Coaching-sessio]

Mitä valmennuksessa tehdään? Millaista on olla coachattavana?

Coaching alkaa tavoitteen asettamisella ja aihepiirin valitsemisella. Tavoitteen asettaminen ei aina ole ihan helppoa. Tavoitteeksi ei voi valita itsestään selvyyksiä ja tavoitteen tulee olla saavutettavissa oleva. Lisäksi tavoitteen pitää olla punnittu ja sellainen, johon asiakas haluaa aidosti sitoutua. Sen jälkeen mietitään tyypillisesti tukijat, vaihtoehdot, tulossa olevat esteet ja haasteet sekä asiakkaan voimavarat. Sen jälkeen tehdään toimintasuunnitelma ja mietitään seuraavat askeleet. Coaching-session päätteeksi tarkistetaan, että oikealla tiellä ja vedetään prosessi yhteen. Coach myös kysyy sinulta aina palautetta istunnon päätteeksi.

Coaching-sessio kestää coachista riippuen tyypillisesti 1-1,5 tuntia. Aloittaessaan coach käy kanssasi läpi luottamuksellisuuden ja vaitiolovelvollisuuden sekä tekee kanssasi joko kirjallisen tai suullisen sopimuksen. Jos kyseessä on jatkokerta, käydään läpi tavoitteen etenemistä, oivalluksia ja mahdollisia kotitehtäviä.

[demovideo oikeasta coaching-sessiosta]

Coachingin eettiset periaatteet: mistä tiedän, että coachini toimii eettisesti?

Coachin tulee aina toimia eettisesti ja arvopohjaisesti. Coaching perustuu luottamukseen ja vaitiolovelvollisuuteen sekä asiakkaan kunnioittamiseen. Coach toimii tasa-arvoisena keskustelukumppanina ja on rakentava kommenteissaan. Coach toimii vastuullisesti ja tähtää aina asiakkaan etuun.

Coach on myös vastuussa omasta hyvinvoinnistaan ja oman ammattitaidon kehittämisestä. Coachingin ja mentoroinnin eettinen toimikunta on Suomen Coahing-yhdistyksen, ICF Finland ry:n ja EMCC Finland ry:n yhteinen coachingin ja mentoroinnin eettisiä periaatteita edistävä ja valvova toimielin, joka on perustettu vuonna 2013.

Haluatko tietää, miten ryhmävalmennus toimii, tai sopisiko sinulle paremmin yksilö- vai ryhmävalmennus? Varaa kalenterista 30 minuutin juttelu Annan kanssa, jossa pohdimme sinulle parhaan vaihtoehdon. Tai valitse old-school -versio ja soittele Annalle 040 901 1416

bereda coaching logo arrow

[Coaching on ratkaisukeskeistä valmennusta]

Coaching vs muut ohjausmuodot

Coachingia, konsultointia vai mentorointia? Miten erilaiset ohjausmuodot eroavat toisistaan? Miten erotan coachingin muista ohjausmuodoista?

Coaching on aina ratkaisukeskeistä, jonka vuoksi se lähtee asiakkaan voimavaroista ja on nykyhetkeen ja tulevaisuuteen orientoitunutta. Coachingista käytetään usein Suomessa nimitystä valmennus ja coachista nimitystä valmentaja. Kaikki valmennus ei kuitenkaan ole coachingia.

Coaching vs. terapia

Coachingissa asiakkaalla on yleensä energiaa eri tavoin kuin taas terapiassa, jossa asiakkaan energiataso on heikompi. Terapia perustuu terapeuttiseen keskusteluun ja/tai erilaisiin toiminnallisiin menetelmiin. Se on hoito- ja kuntoutusmuoto, jonka tavoitteena on hoitaa ihmisiä, joilla on psyykkisiä ongelmia tai mielenterveyden häiriöitä. Sillä voidaan lisätä ihmisen toimintakykyä ja itsetuntemusta.

Coaching vs. työnohjaus

Työnohjausta ostetaan tyypillisesti pidempään tukemaan työn jäsentelyä. Työnohjauksessa painopiste voi olla osin palauttavassa ja osin kehittävässä toiminnassa. Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia ja luovuutta työhön ja sen rajojen tunnistamiseen.

Coaching vs. konsultointi

Konsultoinnissa konsultti antaa myös suoria neuvoja ja toimintasuosituksia asiakkaalleen. Coach taas ammattiroolissa toimiessaan ei anna neuvoja vaan oivalluttaa asiakasta löytämään vastaukset itse. Konsultti on organisaation ulkopuolinen neuvova asiantuntija.

Coaching vs. mentorointi

Coachilla ei tarvitse olla asiakkaan työhön tai kehitykseen liittyvää substanssiosaamista, kun taas mentorilla on nimenomaan saman alan kokemusta tai hiljaista tietoa. Mentoroinnin keskeisenä tavoitteena on edistää oppimista ja osaamista sekä tukea aktorin ammatillista kasvua ja kehitystä.

Coaching on ratkaisukeskeistä valmennusta

Miten tunnistan ammatticoachin ja millaista pätevyyttä coachilta voi odottaa?

Ammattitaitoinen coach on suorittanut coaching-opinnot. Coacheja koulutetaan niin yksityisten yritysten toimesta kuin avoimen yliopiston kursseilla. Coachingin filosofiaan kuuluu jatkuva kehittyminen eli coachit kouluttavat itseään jatkuvasti erilaisilla lyhyillä ja pitkillä kursseilla. Ammatticoach kertoo sinulle mielellään työotteestaan ja koulutuksestaan. Coach noudattaa alan eettisiä ohjeita ja tekee kanssasi suullisen tai kirjallisen sopimuksen.

Onko tilannetta, johon coaching ei sovi? Milloin ei coachata?

Coaching ei toimi kriisitilanteessa, jossa vaaditaan nopeaa päätöksentekoa. Coaching ei myöskään sovellu suuren ylikuormitustilan purkamiseen, vaan asiakkaalle suositellaan muita työkyvyn tukimuotoja. Coaching ei ole terapiaa. Ammatticoach suosittelee tarvittaessa muita työmuotoja coachingin tilalle ja tunnistaa omat rajoitteensa.

Mitä coachingin eri muotoja on olemassa? Millä nimellä voin löytää coachin?

Coachingin muodot ja coachin nimike määräytyvät suuntauksen, koulutuksen tai coachingin aihepiirin mukaan. Nimikkeitä ovat esimerkiksi:

Business coach
Life coach
Ratkaisukeskeinen valmentaja
Brainbased coach
Elämäntaidon valmentaja

Tiimivalmennus
Ryhmävalmennus
Outplacement-valmennus
Muutosvalmennus

Lue lisää coachingista

Coachingin hyödyt

bereda coaching logo arrow

[[Coachingista iloa yrittäjän arkeen]

Haluatko hyödyntää coachingia jokapäiväisessä elämässäsi ja saada parempia tuloksia yrityksessäsi?

Lähde mukaan Beredan porukkaan ja seuraamaan koulutuksia & valmennuksia!

Pidä itsesi kartalla

Beredan asiakkaat ovat kaikki muutosmyönteisiä. Lähde mukaan seuraamaan koulutuksia ja valmennuksia. Tuotamme sekä ilmaista materiaalia tukemaan muutosta että maksullisia ryhmä- ja yksilövalmennuksia. Saat meiltä video- ja muuta kiinnostavaa materiaalia sähköpostilla sekä facebook-ryhmään, jota lähdemme rakentamaan. Kaikki materiaalit tulevat löytymään facebook-ryhmästä.

Liittymällä saat ilmaisen ajanhallinnan oppaan. Sen harjoitusten avulla voit lähteä pohtimaan, miten rakennat itsesi näköisen arjen.

Liity mukaan, ja aloita matkasi kohti parempaa yrittäjyyttä!